Ogólne warunki wynajmu

§1 Przedmiot Warunków

Niniejsze Warunki kształtują zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę
prezentowanych w Serwisie Usług ENBOINT świadczonych wyłącznie na podstawie Umów
Wynajmu, których to Umów Wynajmu niniejszej warunki stanowią integralną część.
Stronami Umowy Wynajmu są Usługodawca oraz Użytkownik.

§2 Definicje

Wyrazy niezdefiniowane w niniejszych Warunkach, a użyte z wielkiej litery mają znaczenie
nadane im w Regulaminie Serwisu. Na potrzeby niniejszych Warunku przyjmuje się
nastepujące definicje pojęć:

 1. „Gabinet” – pomieszczenie znajdujące się w Lokalu, wskazane w Zamówieniu przez
  Użytkownika według oznaczonej nazwy;
 2. „Urządzenie” – mobilne urządzenie oferowane przez ENBOINT do korzystania przez
  Użytkowników na zasadach wskazanych w niniejszych Warunkach, wskazane przez
  Użytkownika w Zamówieniu z następujących, dostępnych Urządzeń:

  • Endermologie Alliance LPG System (dalej zwane: „Alliance”) wraz z końcówkami oraz
   częściami służącymi do używania z Alliance;
  • Harmony Pro Alma Lasers (dalej zwane: „Laserem”) wraz ze wskazanymi w Zamówieniu
   głowicami służącymi do używania Lasera (zgodnie z jego przeznaczeniem).
 3. „Certyfikat” – dokument wydany przez ITP S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000404795,
  NIP: 5252360060),poświadczający przejście szkolenia z zakresu obsługi Urządzenia,
  uprawniający posiadacza do korzystania z Urządzenia;
 4. „Przedmiot Umowy” – odpowiednio łączne lub osobne określenie przedmiotu Umowy
  Wynajmu (tj. Gabinetu i/lub Urządzenia – w zależności o treści Umowy Wynajmu);
 5. „Wynajem Gabinetu” lub „Wynajem”- usługa świadczona na zasadach niniejszych
  Warunków, polegająca na odpłatnym, ograniczonym czasowo udostępnieniu
  Użytkownikowi Gabinetu do samodzielnego korzystania;
 6. „Wypożyczenie Urządzenia” lub „Wypożyczenie” – usługa świadczona na zasadach
  niniejszych Warunków, polegająca na odpłatnym, ograniczonym czasowo udostępnieniu
  Użytkownikowi następującego Urządzenia (odpowiednio):

  • Alliance do samodzielnego korzystania lub;
  • Lasera do samodzielnego Ograniczonego Korzystania. (w zależności od rodzaju
   Urządzenia będącego przedmiotem Umowy Wynajmu);
 7. „Ograniczone Korzystanie” – ograniczenie korzystania z Lasera polegające na ograniczeniu
  sposobu i ilości użyć Lasera, na zasadach wskazanych w charakterystyce Pakietu
  Zabiegowego, dostępnej na stronach Serwisu;
 8. „Pakiet Zabiegowy” – określone sposoby Ograniczonego Korzystania z Urządzenia,
  scharakteryzowane na stronach Serwisu;
 9. „Usługi ENBOINT” – łączne określenie Wynajmu Gabinetu i Wypożyczenia Urządzenia;
 10. „Pakiet Zabiegowy” – określone sposoby Ograniczonego Korzystania z Lasera,
  scharakteryzowane na stronach Serwisu;
 11. „Warunki” – niniejszy dokument;
 12. „Regulamin” – Regulamin Serwisu Internetowego.
§3 Zasady świadczenia Usług ENBOINT
 1. Strony, korzystając z infrastruktury Serwisu, zawarły Umowę Wynajmu, która wykonywana
  jest na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszych Warunkach.
 2. Umowa Wynajmu zawsze obejmuje świadczenie Wynajmu Gabinetu na rzecz Użytkownika.
  Umowa Wynajmu może zostać rozszerzona dodatkowo o świadczenie Wypożyczenia
  Urządzenia, o ile zostało to wskazane w Zamówieniu. Czas trwania Wypożyczenia może być
  krótszy niż czas trwania Wynajmu.
 3. Wypożyczenie Urządzenia ma charakter niesamoistny oraz subsydiarny względem
  Wynajmu Gabinetu. Niemożliwe jest zawarcie Umowy Wynajmu obejmującej
  Wypożyczenie Urządzenia, jednocześnie nieobejmującej Wynajem Gabinetu.
 4. Usługa Wypożyczenia Urządzenia jest świadczona wyłącznie Użytkownikom dodatkowo
  posiadającym Certyfikat. Usługodawca uprawniony jest do żądania przedstawienia przez
  Użytkownika Certyfikatu, jego kopii lub numeru Certyfikatu przed wydaniem Urządzenia
  do korzystania w ramach Wyposażenia.
 5. Wyłącznym miejscem świadczenia Usług ENBOINT jest Lokal. Zabronione jest wynoszenie
  Urządzenia i jego elementów lub elementów i wyposażenia Gabinetu poza teren Lokalu bez
  pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. Czas trwania Wynajmu Gabinetu i/lub Wypożyczenia Urządzenia zawiera w sobie czas
  wydania (zwrotu) Przedmiotów Umowy przez Użytkownika oraz ich odbioru przez
  Usługodawcę. Strony zgodnie ustalają, że Użytkownik wyda (zwróci) Przedmiot(y)
  Umowy nie później niż pięć minut przed końcem czasu trwania danej Usługi ENBOINT, a
  Usługodawca odbierze Przedmioty Umowy przed końcem czasu trwania Usługi
  ENBOINT.
 7. Użytkownik podając w Zamówieniu numer NIP wskazuje, że jest przedsiębiorcą w
  rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego.
 8. Usługodawca, przez cały czas trwania Umowy Wynajmu, jak również po ich ustaniu,
  pozostaje właścicielem Przedmiotów Umowy i Użytkownik nie będzie na podstawie tychże
  Umów Wynajmu ponosił wnosił jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 9. . Jakiekolwiek formy, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, wynajmu, podnajmu lub innego
  oddania do korzystania z Przedmiotów Umowy osobom trzecim w sposób niezgodny z
  charakterem Usług ENBOINT, w tym do prowadzenia działalności zarobkowej oraz
  niezarobkowej, jest bezwględnie zakazane.
 10. Usługodawca wydaje Przedmiot Umowy Użytkownikowi w terminie rozpoczęcia
  świadczenia Wynajmu lub Wypożyczenia (odpowiednio). Użytkownik zobowiązany jest
  zwrócić Przedmiotu Umowy bez opóźnienia, w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej.
 11. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może spowodować
  naliczenie kary umownej lub zwiększenia kwoty Wynagrodzenia Usługodawcy na zasadach
  wskazanych w niniejszych Warunkach, o czym Usługodawca podejmuje decyzję
  samodzielnie, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów odszkodowawczych.
§4 Obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawcy w ramach zawartej Umowy Wynajmu zobowiązuje się do świadczenia Usług
  ENBOINT z Umową Wynajmu oraz niniejszymi Warunkami, a w szczególności do:

  1. wydania Przedmiotów Umowy;
  2. niewykonywania względem Przedmiotów Umowy uprawnień właścicielskich przez cały
   czas trwania Usług ENBOINT;
  3. zablokowania dostępności do Wynajmu/Wypożyczenia Przedmiotów Umowy w
   Serwisie, należącym do Usługodawcy;
  4. nieoddawania w wynajem, podnajem, w inne formy używania Przedmiotów Umowy
   lub w inny sposób ich obciążania, w sposób uniemożliwiający lub utrudniający
   Użytkownikowi korzystanie z Przedmiotów Umowy w sposób zapewniony przez
   Umowę Wynajmu oraz niniejsze Warunki;
  5. nieumieszczania na Przedmiotach Umowy, ani wewnątrz nich wszelkiego rodzaju
   elementów, urządzeń, instalacji, przedmiotów, elementów wyposażenia lub innych
   dodatków, które byłyby niezgodne z prawem lub przeznaczeniem Przedmiotu Umowy,
   w tym w szczególności uniemożliwiające prowadzenia w Gabinetach lub za pomocą
   Urządzenia działalności oraz świadczenia usług przez Użytkownika, dla których
   Przedmioty Umowy są dedykowane.
 2. Usługodawca oświadcza, że Przedmioty Umowy są w pełni sprawne technicznie,
  certyfikowane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem (o ile jest to wymóg
  prawny), umożliwiają bezpieczne z nich korzystanie pod warunkiem ich używania zgodnie
  z przeznaczeniem, instrukcją oraz wytycznymi Usługodawcy, a ponadto Przedmioty
  Umowy nie posiadają żadnych wad, usterek, ani uszkodzeń.
§5 Obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik oświadcza, że:
  1. wskazane w Zamówieniu dane są danymi prawdziwymi i aktualnymi;
  2. będzie korzystał z Przedmiotów Umowy w sposób należyty tj. zgodny z instrukcją,
   wytycznymi Usługodawcy, przeznaczeniem Przedmiotów Umowy oraz sposobem ich
   zwykłego używania (korzystania);
  3. ponadto z Urządzenia będzie korzystał w sposób odpowiadający prezentowanemu na
   szkoleniu, w ramach którego otrzymał Certyfikat;
  4. prowadzi działalność gospodarczą, umożliwiającą w świetle powszechnie
   obowiązujących przepisów korzystanie z Usług ENBOINT oraz Przedmiotów Umowy, a
   Zamówienie zostało złożone w ramach prowadzonej działalności.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. podawania Usługodawcy wyłącznie aktualnych, poprawnych i prawidłowych danych
   oraz ich niezwłocznej aktualizacji w przypadku ich zmiany;
  2. nieprzerwanego posiadania Przedmiotów Umowy przez cały czas trwania Umowy
   Wynajmu, jak również ich nieoddawania oraz nieudostępniania (w tym odpłatnego i
   nieodpłatnego) do korzystania osobom trzecim oraz do nieobciążania Przedmiotów
   Umowy żadnymi prawami osób trzecich;
  3. utrzymywania i zabezpieczenia Przedmiotów Umowy w stanie należytym, w tym ich
   wszystkich części, elementów oraz wyposażenia, w tym poprzez dokonywanie
   należytych, wymaganych przepisami prawa nakładów na Przedmioty Umowy, ale z
   zastrzeżeniem niewprowadzania żadnych zmian w Przedmiotach Umowy;
  4. powstrzymania od dokonywania samodzielnej zmiany, naprawy lub konserwacji
   Przedmiotu Umowy, nie wyłączając wymiany głowic lub innych wymiennych części w
   Urządzeniu, pod warunkiem zachowania warunków instrukcji ich wymiany;
  5. zgłaszania Usługodawcy na bieżąco wszelkich wad lub usterek Przedmiotu Umowy oraz
   następnie postępowania zgodnie z poleceniami Usługodawcy, wydanymi w
   konsekwencji zgłoszenia rzeczonych wad;
  6. zwrócenia Przedmiotu Umowy Usługodawcy w terminie wskazanym w §3 ust. 6
   Warunków, na zasadach wskazanych w niniejszych Warunkach, w stanie
   niepogorszonym, w tym bez zabrudzeń zewnętrznych lub wewnętrznych, wyłączając
   jedynie następstwa zwykłego zużycia (eksploatacji) Przedmiotów Umowy;
  7. informowania Usługodawcy o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć
   wpływ na stan któregoś z Przedmiotu Umowy lub na prawidłowe wykonanie Umowy
   Wynajmu;
  8. prowadzenia działalności, o której mowa w niniejszym paragrafie w ust.1 lit.d), przez
   cały czas trwania Umowy Wynajmu oraz nieużywania Przedmiotu Umowy do
   prowadzenia działalności gospodarczej, do której Użytkownik nie jest uprawniony w
   świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani innej formy działalności
   zastrzeżonej przez niniejsze Warunki.
§6 Wynagrodzenie Usługodawcy
 1. Z tytułu świadczenia na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę Usług ENBOINT
  Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie (dalej zwane: „Wynagrodzeniem”).
 2. Wysokość należnego Usługodawcy Wynagrodzenia stanowi łączna kwota (suma) wyliczonana podstawie:
  1. z tytułu Wynajmu – iloczynu ilości godzin trwania Wynajmu wskazanej w Zamówieniu
   Wynajmu Gabinetu oraz stawki godzinowej wskazanej w cenniku Gabinetów na
   stronach internetowych Serwisu.
  2. z tytułu Wypożyczenia – ceny wskazanego w Zamówieniu Pakietu Zabiegowego
   określonej w cenniku zabiegowym znajdującym się na stronach internetowych Serwisu.
 3. Wynagrodzenie należne Usługodawcy może być wyższe od Wynagrodzenia wskazanego w
  Zamówieniu, w przypadku przedłużenia przez Użytkownika trwania Wynajmu, będącej
  konsekwencją nieterminowego względem Zamówienia zwrotu Przedmiotu lub
  Przedmiotów Umowy.
 4. Użytkownik dokonuje płatności Wynagrodzenia z tytułu Wynajmu z góry wraz ze złożeniem
  Zamówienia w Serwisie, na warunkach Regulaminu Serwisu.
 5. Za moment wpłaty Wynagrodzenia Strony uznają dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku
  bankowym Usługodawcy.
§7 Czas trwania Umowy
 1. Umowa Wynajmu jest zawarta na czas oznaczony tj. czas trwania Wynajmu Gabinetu
  wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu.
 2. Użytkownik może odstąpić od Umowy Wynajmu w terminie do 24 godzin przed datą i
  godziną świadczenia Wynajmu Gabinetu, wskazanymi w Zamówieniu (umowne prawo
  odstąpienia). Użytkownik, po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, może
  wypowiedzieć Umowę Wynajmu bez obowiązku zwrotu przez Usługodawcę opłaconego
  Wynagrodzenia.
 3. Usługodawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Wynajmu ze skutkiem
  natychmiastowym w każdym momencie, w przypadku powzięcia podejrzeń przez
  Usługodawcę co do naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy Wynajmu,
  niniejszych Warunków lub powszechnie obowiązującego prawa.
§8 Odpowiedzialność, Rękojmia
 1. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu szkody, utraconych korzyści oraz wad Przedmiotu
  Umowy wobec Użytkowników zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Umowa Wynajmu nie tworzy pomiędzy Stronami stosunku podległości, pracy lub służby.
  Użytkownik zawiera Umowę Wynajmu we własnym celu. Usługodawca w żaden sposób nie
  odpowiada za usługi świadczone przez Użytkownika w Gabinecie lub z wykorzystaniem
  Urządzenia, w tym za ich należytość, poprawność, ani legalność.
 3. Użytkownik odpowiada za Przedmioty Umowy od momentu ich wydania przez
  Usługodawcę. Odpowiedzialność Użytkownika polega w szczególności na ponoszeniu
  odpowiedzialności za powstałe po wydaniu usterki, wady oraz uszkodzenia Przedmiotu lub
  Przedmiotów Umowy, w tym ich części, elementów i wyposażenia, a w przypadku
  Użytkowników będących Przedsiębiorcami nie ograniczając wyłącznie do szkód powstałych
  poprzez używanie niezgodne z niniejszymi Warunkami. Ponadto każdy Użytkownik
  odpowiada za zniszczenie (nieznaczne, znaczne lub całkowite) oraz kradzież Przedmiotu
  Umowy.
 4. W przypadku, gdy koszty naprawy Przedmiotu Umowy, w szczególności Urządzenia,
  odpowiadają lub przekraczają koszty zakupu nowego Przedmiotu Umowy, w tym ich
  elementów (rzeczy przynależnej) lub wyposażenia, Usługodawca jest uprawniony do
  odmowy przyjęcia zwracanego Przedmiotu Umowy, elementu (rzeczy przynależnej) lub
  wyposażenia oraz zakupienia nowego Przedmiotu Umowy, elementu (rzeczy przynależnej)
  lub wyposażenia. W takim przypadki Użytkownik zwróci Usługodawcy wszelkie koszty
  związane z zakupem nowego Przedmiotu Umowy, elementu (rzeczy przynależnej) lub
  wyposażenia w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia wezwania Użytkownika do zwrotu
  kosztów, opartego o rzeczywiście poniesione przez Usługodawcę koszty, udokumentowane
  fakturą VAT zakupu nowego Przedmiotu Umowy lub rachunku dokumentującego taką
  sprzedaż.
 5. Usługodawca uprawniony jest obciążyć Użytkownika kosztami specjalistycznego
  czyszczenia Przedmiotu Umowy, o ile Przedmiot Umowy został do Usługodawcy zwrócony
  w stanie tego wymagającym.
§9 Kary umowne
 1. Usługodawcy przysługują od Użytkownika następujące kary umowne:
  1. za opóźnienie Użytkownika w wydaniu (zwrocie) Usługodawcy Gabinetu i Urządzenia
   liczone od przekroczenia czasu trwania Wynajmu/Wypożyczenia wskazanego w
   Zamówieniu, liczone za każdy Przedmiot Umowy osobno, w wysokości:

   • 20 zł netto – wynoszące do 10 (dziesięciu) minut, licząc od przekroczenia czasu
    Wynajmu/Wypożyczenia o 5 (pięć) minut ;
   • 60 zł netto- wynoszące do 30 (trzydziestu) minut;
   • 120 zł netto – wynoszące do 45 (czterdziestu pięciu) minut;
   • 200 zł netto – wynoszące do 60 (sześćdziesiąt) minut;
   • 200 zł netto – za każdą kolejną rozpoczętą godzinę opóźnienia.
  2. 500 zł netto za każdy dzień niemożności korzystania z Urządzenia w wyniku jego
   uszkodzenia przez Użytkownika i konieczności jego serwisu, konserwacji lub naprawy
   w autoryzowanym serwisie;
  3. 500 zł netto za każde stwierdzone przez Usługodawcę uszkodzenie elementu (rzeczy
   przynależnej) lub wyposażenia Przedmiotu Umowy;
  4. w przypadku wyniesienia z Lokalu Przedmiotów Umowy, ich elementów (rzeczy
   przynależnych) lub wyposażenia – w wysokości 500 zł netto za każdy dzień znajdowania
   się Przedmiotu Umowy, elementu (rzeczy przynależnej) lub wyposażenia poza
   Lokalem;
  5. trzykrotności należnego Usługodawcy Wynagrodzenia za cały czas trwania Wynajmu na
   rzecz Użytkownika w przypadku oddania Gabinetu do używania osobom trzecim;
  6. trzykrotności należnego Usługodawcy Wynagrodzenia za cały czas trwania
   Wypożyczenia na rzecz Użytkownika w przypadku oddania Urządzenia do używania
   osobom trzecim;
 2. Usługodawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość
  zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§10 Postanowienia końcowe
 1. Złożenie, jak również opłacenie Zamówienia stanowi akceptację postanowień niniejszych
  Warunków oraz zawarcie Umowy Wynajmu, do której zastosowanie mają niniejsze
  Warunki.
 2. Do spraw nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie mają postanowienia
  Zamówienia oraz Regulaminu Serwisu, a w dalszej kolejności przepisy Kodeksu Cywilnego
  oraz powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Dla oceny zachowania terminów wynikających z niniejszych Warunków do dokonywania
  czynności lub składania oświadczeń wiążący jest termin otrzymania rzeczonego
  świadczenia lub oświadczenia woli przez Usługodawcę.
 4. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia Strony związane z wykonaniem Umowy Wynajmu
  będą przekazywane wyłącznie w formie conajmniej dokumentowej na adresy wskazane w
  Zamówieniu.
 5. Spory wynikające z Umów Wynajmu Strony będą rozwiązywały polubownie. W przypadku
  wejścia na drogę sądową z Użytkownikiem spory te będą rozstrzygały przez sądy
  powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Niniejsze Warunki mogą ulec zmianie. Zmiany Warunków wchodzą w życie z dniem ich
  ogłoszenia w Serwisie, jednakże nie mają zastosowania do zawartych już Umów Wynajmu