Regulamin serwisu internetowego ENBOINT

Szanowni Państwo,
serdecznie witamy w Serwisie ENBOINT, platformie przeznaczonej do zawierania umów krótkoterminowego wynajmu oferowanych w Serwisie gabinetów oraz urządzeń specjalistycznych najemcom, w szczególności wykonującym w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej zawody medyczne, terapeutyczne lub kosmetyczne, w tym psychologa, psychoteraupety, psychiatry, dietetyka, kosmetologa oraz inne podobne specjalizacje.

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia przez ENBOINT usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników w Serwisie Internetowym www.enboint.com

I. DEFINICJE

Poniżej wskazane pojęcia użyte od wielkiej litery na potrzeby niniejszego Regulaminu otrzymują następujące znacznie:

 1. „Serwis Internetowy” lub „Serwis” – udostępniany przez Usługodawcę pod adresem www.enboint.com serwis internetowy służący do świadczenia Usług na rzecz Użytkowników
 2. „ENBOINT” lub „Usługodawca” – właściciel Serwisu, którym jest Ewelina TimofijewiczWaśniowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „EWELINA TIMOFIJEWICZWAŚNIOWSKA ENBOINT” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej pod adresem: ul. gen. J. Dwernickiego 8/2, 31-530 Kraków, posługująca się numerem NIP: 678-138-51-32 oraz REGON: 384178677;
 3. „Użytkownik” – korzystająca z Serwisu osoba będąca Przedsiębiorcą;
 4. „Przedsiębiorca” – osoba będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;
 5. „Lokal” – lokal znajdujący się pod adresem ul. Dwernickiego 8/2, 31-530 Kraków, w którym Usługodawca świadczy Usługi ENBOINT;
 6. „Umowa Wynajmu” – zawarta w Serwisie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowa o odpłatne świadczenie Usług ENBOINT na warunkach wskazanych w Ogólnych Warunkach Wynajmu;
 7. „Ogólne Warunki Wynajmu” lub „OWW”- ogólne warunki i zasady świadczenia Usług ENBOINT na podstawie zawartej w Serwisie Umowy Wynajmu, stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu;
 8. „Usługi Enboint” – świadczone poza Serwisem przez ENBOINT w Lokalu usługi, szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Wynajmu;
 9. „Zamówienie” – oświadczenie Użytkownika, będące odpowiedzią na zaproszenie Usługodawcy do składania ofert, stanowiące ofertę (w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego) zamówienia świadczenia przez Usługodawcę Usług ENBOINT w czasie i terminie wskazanym przez Użytkownika w ofercie;
 10. „Umowa” – zawarta pomiędzy Użytkownikiem a ENBOINT umowa o świadczenie określonej Usługi Elektronicznej;
 11. „Usługi Elektroniczne” – usługi świadczone przez ENBOINT na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy ŚUDE;
 12. „Ustawa ŚUDE” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm);
 13. „Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
II. ZASADY ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. ENBOINT świadczy Użytkownikom Usługi Elektroniczne poprzez niniejszy Serwis Internetowy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. W szczególności Serwis służy prezentowaniu oraz reklamowaniu Usług Enboint, jak również ich Zamawiania poprzez wykorzystanie Usług Elektronicznych Serwisu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz umieszczonych w nim treści wymaga przestrzegania wszelkich przepisów powszechnie obowiązującego prawa, norm społecznych, zwyczajów, dobrych obyczajów, ogólnych zasad korzystania z Internetu (netykieta) oraz postanowień niniejszego Regulaminu, włączając w to Ogólne Warunki Wynajmu.
 3. Użytkownik pod żadnym pozorem nie może swoim zachowaniem w Serwisie lub poprzez korzystanie z Serwisu naruszać prawa, w szczególności dopuszczać się czynów nieuczciwej konkurencji, prowadzić działalności gospodarczą, do której nie jest uprawniony w świetle polskiego prawa, naruszać uzasadnione interesy lub dobra osobiste Usługodawcy, ani osób trzecich, ani dopuszczać się innych zachowań mogących stanowić podstawę odpowiedzialności prawnej.
 4. Usługi świadczone przez ENBOINT w Serwisie kierowane są wyłącznie do Użytkowników prowadzących samodzielną, profesjonalną działalność gospodarczą lub zawodową, stanowiących przedsiębiorców w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego(Przedsiębiorców). Wszelkich czynności w Serwisie w imieniu Użytkownika dokonywać mogą wyłącznie osoby właściwie umocowane przez Przedsiębiorcę. Usługodawca uprawniony jest do podjęcia wszelkich działań w granicach prawa, w tym mogących powodować uzasadnione koszty, obciążające Użytkownika, mających ustalić istnienie umocowania osoby dokonującej czynności prawnych do działania w imieniu Przedsiębiorcy. W szczególności ENBOINT w każdym momencie uprawniony jest do żądania przedstawienia właściwych dokumentów dokumentujących pełnomocnictwo lub inną formę umocowania, jak również zadania wszelkich innych dokumentów służących weryfikacji tożsamości osoby dokonującej czynności w imieniu Przedsiębiorcy lub właściwych uprawnień Przedsiębiorcy do korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych w Serwisie lub Usług ENBOINT, w przypadku ich Zamawiania przez Przedsiębiorcę w Serwisie.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do umieszczania w Serwisie wyłącznie treści, do których używania posiada pełne prawa, oraz używanych w sposób właściwy tj. w sposób nienaruszający prawa, uzasadnionych interesów Usługodawcy, prawa własności intelektualnej i przemysłowej, ani niestanowiących czynów nieuczciwej konkurencji.
 6. Usługodawca jest uprawniony do odmowy Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą świadczenia Usług Elektronicznych lub Usług Enboint, w tym w szczególności złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy Wynajmu bez podania przyczyny.
 7. Korzystanie z Serwisu poprzez przeglądanie jego stron internetowych oraz zamawianie Usług jest możliwe pod warunkiem posługiwania się przez Użytkownika urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym o następujących minimalnych wymaganiach technicznych
  • dostęp urządzenia do przewodowego lub bezprzewodowego połączenia z siecią Internet;
  • zainstalowana na urządzeniu przeglądarki internetowej umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na urządzeniu plików HTML5, a w szczególności przeglądarki w wersjach: Safari 5.1.7, Chrome 60, Firefox 73, Opera 12, Microsoft Edge 80 lub wyższych; ze względu na brak dalszego rozwijania przeglądarki Internet Explorer od 2014 r. nie zaleca się jej używania do korzystania z Serwisu;
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • brak blokady plików cookie Usługodawcy.

Minimalna szerokość ekranu, do której Serwis jest responsywny (RWD) bez utraty właściwości i funkcjonalności Serwisu oraz umieszczonych w nim treści wynosi 360 px.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE W SERWISIE
 1. ENBOINT poprzez infrastrukturę Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie z oferowanych w Serwisie Usług Elektronicznych tj.:
  • nieodpłatna Usługa Przeglądania Treści;
  • płatna Usługa składania Zamówień w Serwisie;
  • nieodpłatna Usługa Newsletter;
  • nieodpłatna Usługa Formularza Kontaktowego.
 2. Usługodawca zapewnia Użytkownikom Serwisu możliwość przeglądania treści oraz materiałów zamieszczonych w Serwisie w sposób nie naruszający zasad korzystania z Serwisu (zwana również: „Usługą Przeglądania Treści”). Umowa o świadczenie Usługi Przeglądania Treści zawierana jest z Użytkownikiem w momencie otwarcia witryn internetowych Serwisu w przeglądarce internetowej i wygasa automatycznie poprzez wykonanie w momencie zamknięcia witryn internetowych Serwisu.
 3. Usługodawca poprzez infrastrukturę Serwisu świadczy Użytkownikom będącym Przedsiębiorcą Usługę Elektroniczną polegającą na umożliwieniu złożenia Usługodawcy Zamówienia odpłatnych Usług ENBOINT (również zwaną: „Usługą składania Zamówień”). Umowa o świadczenie Usługi składania Zamówień zawierana jest z Użytkownikiem w momencie złożenia Zamówienia za pomocą formularza zamówieniowego dostępnego w Serwisie i wygasa (poprzez wykonanie) w momencie dostarczenia Zamówienia do Usługodawcy. Szczegółowe warunki oraz zasady Usługi składania Zamówień w Serwisie zostały wskazane w pkt IV. Regulaminu.
 4. Usługodawca świadczy Użytkownikom Usługę polegającą na wysyłaniu w formie wiadomości elektronicznych na wskazany adres poczty elektronicznej Użytkownika zamówionych informacji handlowych (dalej zwaną: „Usługą Newsletter”), o których mowa w Ustawie ŚUDE. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter jest zawierana na czas nieokreślony w momencie podania przez Użytkownika wskazanych w formularzu Newslettera danych osobowych oraz adresu poczty elektronicznej i wygasa w momencie rezygnacji z Usługi Newsletter (anulowanie subskrypcji/unsubscription). Użytkownik zawierając Umowę o świadczenie Usługi Newsletter wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej na wskazany adres e-mail. Usługa Newsletter świadczona jest wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy ją zamówili.
 5. Użytkownik świadczy Usługę Elektroniczną polegającą na udostępnianiu w Serwisie formularza kontaktowego, umożliwiającego skomunikowanie się z Usługodawcą (zwaną również: „Usługą Formularza Kontaktowego”). Umowa o świadczenie Usługi Formularza Kontaktowego zawierana jest z Użytkownikiem w momencie wysłania wiadomości za pomocą formularza i wygasa poprzez wykonanie w momencie dostarczenia wiadomości do Usługodawcą.
IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje informacje o świadczonych w Lokalu odpłatnych Usługach ENBOINT oraz umożliwia zawarcie Umowy Wynajmu poprzez złożenie w Serwisie Zamówienia (Usługa składania Zamówień).
 2. Usługi ENBOINT prezentowane w Serwisie świadczone są poza Serwisem na zasadach i warunkach wskazanych w Ogólnych Warunkach Wynajmu, stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu. W szczególności Zamówienie ma charakter odpłatny na rzecz Usługodawcy z tytułu wykonania Usług ENBOINT wskazanych w Zamówieniu.
 3. Treści dotyczące Usług ENBOINT prezentowane przez Usługodawcę w Serwisie stanowią skierowane do Użytkowników zaproszenie Usługodawcy do składania Zamówień (ofert) obejmujących Usługi ENBOINT w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Użytkownik zainteresowany świadczeniem na jego rzecz Usług ENBOINT składa Zamówienie, wypełniając dostępny w Serwie formularz zamówieniowy, wskazując w Zamówieniu wszystkie dane oznaczone jako obowiązkowe. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówieniowego stanowi złożenie Usługodawcy oferty, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 5. Użytkownik składając Zamówienie akceptuje, że Usługi ENBOINT objęte Zamówieniem świadczone są na warunkach i zasadach Ogólne Warunki Wynajmu, do których nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
 6. W momencie złożenia przyjmującej Zamówienie odpowiedzi Usługodawcy – w postaci elektronicznej wiadomości wysyłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Zamówieniu – zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowa o świadczenie Usług ENBOINT (Umowa Wynajmu).
 7. Ceny prezentowane w Serwisie stanowią kwotę netto, wyrażoną w polskich złotych. Ceny te wyrażają wszystkie składniki, w tym wszystkie opłaty – z wyłączeniem podatku VAT. Ceny mogą ulec zmianie w każdym czasie, bez uprzedniego poinformowania.
 8. Użytkownik dokonuje płatności za złożone w Serwisie Zamówienie w kwocie uwzględniającej wszelkie obowiązki publicznoprawne (VAT). Uiszczenie płatności dokonywane jest z wykorzystaniem zintegrowanego z Serwisem systemu płatności elektronicznej, z zastrzeżeniem postanowień poniżej. Operator systemu płatności elektronicznej może przewidywać dodatkowe warunki świadczenia usługi płatności.
 9. Usługodawca może, na warunkach wskazanych w OWW, należność za Zamówienie podzielić na część płatną w Serwisie z wykorzystaniem systemu płatności, o którym mowa powyżej, oraz część płatną w Lokalu z wykorzystaniem płatności kartą kredytową, gotówką lub innych sposobów płatności dostępnych w Lokalu.
 10. Usługodawca zgodnie z art. 488 Kodeksu Cywilnego wstrzymuje świadczenie Usług ENBOINT wynikających z Umów Wynajmu do czasu uiszczenia przez Użytkownika płatności wynikającej z Umowy Wynajmu.
 11. W przypadku braku spełnienia płatności za Zamówienie w wymaganym terminie, po bezskutecznym dodatkowym wezwaniu do uiszczenia opłaty przez Użytkownika, Usługodawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Wynajmu na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 12. Umowa Wynajmu jest zawierana na czas oznaczony, wskazany w OWW.
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika wyłącznie na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz bezwględnie wiążących przepisach powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika zostaje w całości wyłączona, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa polskiego. W szczególności wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy względem Zamawiającego z tytułu szkody, utraconych korzyści oraz rękojmi za wady. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika, niezależnie od przyczyn powstania tej odpowiedzialności, w tym w szczególności niezależnie od działania siły wyższej, umyślności Użytkownika, przyczyn niezależnych od Usługodawcy oraz innych.
 3. Usługodawca nie odpowiada w szczególności za: (a) problemy techniczne związane z Serwisem, w szczególności polegające na niemożności złożenia Zamówienia w Serwisie lub ogólnym braku dostępu Użytkownika do Usług Serwisu, niezależnie od zawinionej lub niezawinionej przyczyny tych problemów (b) szkody Użytkownika powstałe w wyniku działania (lub niedziałania) Serwisu lub niewłaściwego zapisu danych w Serwisie, w tym szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Użytkownika względem podmiotów trzecich, (c) utracone korzyści.
 4. Siła wyższa, za którą Usługodawca nie odpowiada i nie będzie odpowiadał, to niedające się do przewidzenia, ani zapobieżenia zwykłymi środkami, nawet przy zachowaniu należytej staranności, nadzwyczajne, zewnętrzne, niezawinione przez Usługodawcę zdarzenia i okoliczności, uniemożliwiające wykonanie zobowiązań Usługodawcy, a w szczególności wojna, ataki militarne, zbrojne i cybernetyczne, zamachy terrorystyczne, protesty i strajki, w tym generalne, zamieszki, klęski żywiołowe, ataki hakerskie.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika w zakresie niewyłączonym ustępami powyżej, zostaje ograniczona w granicach dopuszczonych prawnie do kwoty odpowiadającej dwukrotności złożonego przez Użytkownika Zamówienia lub do kwoty 500 zł (słownie: pięciuset polskich złotych), w zależności, która z tych kwot przewiduje niższą odpowiedzialność Usługodawcy.
 6. Użytkownik samodzielnie odpowiada za wykonanie zobowiązań zaciągniętych w Serwisie lub w związku z Usługami Elektronicznymi świadczonymi w Serwisie lub Usługami ENBOINT, jak również za treści umieszczone przez Użytkownika w Serwisie, jak również za treści umieszczone przez Użytkownika w Serwisie. W szczególności Użytkownik odpowiada za legalność i poprawności wykonywanych usług w ramach prowadzonej działalności, właściwe wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje uprawniające do świadczenia osobom trzecim oferowanych przez siebie usług, świadczonych osobiście lub za pomocą pracowników, współpracowników, wykonawców lub innych osób trzecich. Użytkownik w szczególności ponosi odpowiedzialność względem Usługodawcy za wszelkie spowodowane naruszeniem Regulaminu, OWW lub powszechnie obowiązującego prawa szkody, w tym kosztów doprowadzenia do usunięcia naruszenia Użytkownika, jego skutków, jak również kosztów kar umownych, odszkodowań, postępowań sądowych i administracyjnych oraz wszelkich innych sankcji i niedogodności poniesionych w wyniku działania Użytkownika.
 7. Użytkownik w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu naruszenia ich praw w wyniku wykonywania umów i zobowiązań zawartych z Użytkownikiem, w tym również ich nienależyte wykonanie, Użytkownik wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ENBOINT zbiera oraz przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Użytkownik posiada prawo do aktualizacji swoich danych oraz wyrażonych zgód zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronach internetowych w Serwisie.

VII. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ I SKŁADANIE REKLAMACJI
 1. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w sprawie Usług świadczonych w ramach Serwisie za pomocą:
  • poczty tradycyjnej wysyłanej na adres: ul. gen. Józefa Dwernickiego 8/2, 31-530 Kraków;
  • wiadomości e-mail wysyłanej na adres: info@enboint.com;
  • kontaktu telefonicznego pod numerem: + 48 886 547 919;
  • Usługi Formularza Kontaktowego dostępnej w Serwisie.
 2. Jeżeli Usługi w Serwisie świadczone są w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności nieświadczone lub świadczone nienależycie, Użytkownik powinien niezwłocznie złożyć Usługodawcy reklamację poprzez środki komunikacji wskazane w ust. 1.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące Użytkownika (w szczególności numer NIP oraz firmę, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza Użytkownika), adres korespondencyjny Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji przez jest niemożliwe we wskazanym terminie, Usługodawca poinformuje reklamującego o terminie, w którym rozpatrzona zostanie reklamacja.
 5. Jeżeli reklamacja nie będzie zawierać informacji wskazanych w ust. 3, Usługodawca wezwie reklamującego do uzupełniania tych braków, o ile identyfikacja reklamującego Użytkownika będzie możliwa na podstawie przekazanych w reklamacji danych.
 6. Terminy, o których mowa powyżej, liczone są od dnia dostarczenia reklamacji Usługodawcy.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim i angielskim. W przypadku niezgodności pomiędzy wersjami językowymi pierwszeństwo ma polska wersja językowa. Niniejszy Regulamin podlega powszechnie obowiązującym przepisom prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu zostaną przedstawione na stronie głównej Serwisu, wraz zestawieniem wprowadzanych zmian oraz terminem ich wejścia w życie.
 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane polubownie, a w przypadku wejścia na drogę sądową w sądzie właściwym dla siedziby Usługodawcy.
 4. W razie uznania prawomocnym orzeczeniem sądu którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Użytkownik nie może bez uprzedniej pisemnej zgody ENBOINT przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie. Postanowienia Regulaminu wiążą wszystkich następców prawnych Użytkownika w niezmienionym brzmieniu.
 6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń lub innych danych pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczny.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Polityka prywatności oraz plików cookies serwisu internetowego ENBOINT

I. INFORMACJE OGÓLNE ORAZ DEFINICJE

Administratorem danych osobowych (dalej zwanym: „Administratorem” lub „ADO”) zbieranych za pośrednictwem strony www.enboint.com oraz przetwarzanych jest Ewelina Timofijewicz-Waśniowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „EWELINA TIMOFIJEWICZ-WAŚNIOWSKA ENBOINT” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej pod adresem: ul. gen. J. Dwernickiego 8/2, 31-530 Kraków, posługująca się numerem NIP: 678-138-51-32 oraz REGON: 384178677;

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt z Administratorem poprzez następujące dane kontaktowe:

 • adres e-mail: info@enboint.com;
 • numer telefonu: (+48) 886 547 919;
 • pisemnie: ul. gen. Józefa Dwernickiego 8/2, 31-530 Kraków;
 • poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://enboint.com/kontakt/.
II. DEFINICJE

Wyrazy niezdefiniowane w niniejszej Polityce, a użyte z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu. Wyrazy użyte o wielkiej litery mają w niniejszej Polityce następujące znaczenie:

 • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, tj. o osobnie, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować poprzez informacje o tej osobie, w szczególnych takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedną bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Przetwarzanie – operacja lub zestaw różnych operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, w szczególności takie jak przechowywanie, zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych osobowych;
 • Cookies – dane informatyczne zapisywane i przechowywane na Urządzeniach Użytkowników, w szczególności mające postać niewielkich plików tekstowych;
 • Cookies Administratora – Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Administratora z wykorzystaniem Serwisu;
 • Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem stron internetowych Serwisu;
 • Urządzenie Użytkownika – elektroniczne urządzenie końcowe za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp oraz korzysta z Serwisu;
 • Zgoda – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne oświadczenie woli Użytkownika, którego dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, w zakresie wyrażenia zgody na Przetwarzanie Danych osobowych tego Użytkownika w Serwisie lub poza nim – zgodnie z treścią zgody.
III. PODSTAWA PRAWNA, CEL ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz ustawy ŚUDE.

Administrator Przetwarza jedynie Dane osobowe, które Użytkownik podał w związku z korzystaniem z Serwisu. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników odbywa się w następujących celach i zakresach:

 • w celu złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy Wynajmu w Serwisie i jej wykonania, jak również do wystawienia faktury VAT lub rachunku i realizacji Umowy Wynajmu;
  • zakres Przetwarzanych Danych Osobowych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu i inne dane podane przez Użytkowników;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 • w celu świadczenie pozostałych Usług Elektronicznych w Serwisie, w szczególności wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie;
  • zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne dane podane w formularzu kontaktowym lub innych częściach Serwisu;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;
 • w celu dochodzenia należności oraz innych roszczeń Administratora;
  • zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub przez stronę trzecią;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Użytkownika;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych;
  • zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie odrębnie udzielonej zgody na a podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • w celu przesyłania informacji handlowych, w tym Newslettera, drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy ŚUDE;
  • zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail;
  • na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • używania telekomunikacyjnych Urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1907 z późn. zm.);
  • zakres danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres dostawy, e-mail;
  • na podstawie odrębnie udzielonej zgody.
IV. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza zamówieniowego oraz innych formularzy dostępnych w Serwisie lub bezpośredniego kontaktu Użytkownika z Administratorem, w tym drogą elektroniczną oraz mailową:

 • dane identyfikacyjne (m.in.: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, dane identyfikujące Przedsiębiorcę jak numer NIP);
 • dane kontaktowe (m.in.: numer telefonu, adres, adres e-mail);
 • dane dotyczące realizowanych Usług, złożonych Zamówień oraz Umów Wynajmu;
 • dane związane z usługami marketingowymi;
 • inne dane przekazane przez Użytkownika w trakcie kontaktu z Administratorem, w tym dotyczące reklamacji, skarg i wniosków.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, w tym wypełnieniem formularza kontaktowego, formularza zamówieniowego lub zapisaniem się do listy subskrybentów Newslettera Użytkownik , Użytkownik otrzymuje dostęp do niniejszej Polityki Prywatności oraz danych o Administratorze. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do nawiązania kontaktu z Administratorem lub świadczenia Usługi Newslettera.

Przeglądanie zawartości stron internetowych Serwisu nie wymaga podawania Danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.

V. PROFILOWANIE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH</h5
Administrator nie profiluje Danych osobowych Użytkowników.
VI. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą Przetwarzane przez okres:

 • niezbędny do realizacji Umów oraz Umów Wynajmu zawartych za pośrednictwem Serwisu, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony Umowy lub Umowy Wynajmu z przysługujących im praw wynikających z Umowy lub Umowy Wynajmu, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności;
 • do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, bądź złożenia sprzeciwu wobec Przetwarzania danych – w przypadkach Przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody;
 • Administrator przechowuje Dane osobowe Użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom. Okres Przetwarzania danych w powyższych przypadkach określany jest indywidualnie, nie może przekroczyć jednak 10 lat od momentu realizacji powyższych celó
VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w ust. 2 poniżej. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres info@enboint.com lub z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w pkt I. niniejszej Polityki.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  • dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,
  • sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO,
  • usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
  • ograniczenia Przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
  • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.
 3. ADO rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – ADO nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.
 4. ADO informuje każdego odbiorcę, któremu ujawniono reklamowane Dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu Danych osobowych lub ograniczeniu ich Przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
VIII. UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

W celu realizacji Umowy lub Umowy Wynajmu Administrator może udostępniać zebrane od Państwa dane, w tym Dane osobowe, do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub organy te zażądają takich danych.

Odbiorcom niewskazanym powyżej Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę.

IX. ŚRODKI TECHNICZNE

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane, w tym Dane Osobowe, i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich Przetwarzania w sposób zapewniający ochronę przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą danych.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM

Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszary Gospodarczego (EOG). Administrator korzysta z serwerów do przechowywania danych ulokowanych w państwach należących do EOG.

XI. COOKIES

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe, przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów, oprogramowania złośliwego lub innego niechcianego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas ich przechowywania na Urządzeniu Użytkownika oraz przypisaną wartość.

Typy plików Cookies:

 • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych Danych osobowych, ani żadnych innych, poufnych informacji z Urządzenia Użytkownika;
 • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia Użytkownika nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych Danych osobowych, ani żadnych innych, poufnych informacji z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia Użytkownika. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików Cookies.

Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celach:

 • konfiguracji Serwisu, w tym poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki – zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności;
 • rozpoznania Urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia stron internetowych Serwisu, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron internetowych Serwisu w celu rekomendacji treści;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług jak również analiz i badań oglądalności Serwisu.

Usuwanie plików Cookies

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies:

 • Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, zajrzyj tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, zajrzyj tutaj
 • Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, zajrzyj tutaj
 • Jeżeli używasz przeglądarki Safari, zajrzyj tutaj
 • Jeżeli używasz przeglądarki Opera, zajrzyj tutaj

Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji “Pomoc” Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z jej producentem w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

 • Zmiana polityki prywatności i cookies

Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest na stronie internetowej Serwisu.

Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.